Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla pacjenta dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne „Zdrowie” Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz przepisami prawnymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza informacji o stanie zdrowia pacjentów, informujemy że:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
  Centrum Medyczne „Zdrowie” Sp. z o. o.
  ul. Żeglarska 4 Gdańsk 80-273
  tel. (58) 556-00-22, tel./fax (58) 556-08-86
  e-mail: sekretariat@zdrowie-cm.pl

 • Nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych sprawuje opiekę Inspektor Ochrony Danych (IOD) Centrum Medycznego „Zdrowie”
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem mailowym e.czescik@zdrowie-cm.pl

 • Informujemy że Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 • Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 • Podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne tylko i wyłącznie w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa o świadczeniu usług medycznych na podstawie zawartych umów NFZ oraz przepisów prawa i ustaw o działalności leczniczej.

 • Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy o działalności leczniczej.

 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Posiada Pani / Pan prawo do upoważnienia osoby do wglądu w dokumentację medyczną i uzyskania informacji o stanie zdrowia poprzez wypełnienie formularza dostępnego w naszej placówce. W razie nieupoważnienia nikogo również należy taką informację zaznaczyć w wypełnianym upoważnieniu.

 • Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa i Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79

 • Podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do realizacji celów Centrum Medycznego „Zdrowie” jako placówki leczniczej udzielającej świadczeń w ramach kontraktów z NFZ.

 • Wobec powyższego dbając w pełni o bezpieczeństwo Pani / Pana danych osobowych (danych szczególnych kategorii – danych wrażliwych) informujemy, że niezbędnym obowiązkiem jest weryfikacja pacjenta na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 • Centrum Medyczne „Zdrowie” Sp. z o. o. jest administratorem danych i jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. poz. 636 z późn. zm.) a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.